Bouwstenen

Om een stadsdeel of stedelijke regio klimaatbestendig te ontwerpen, kunt u gebruikmaken van bouwstenen. Dat zijn ruimtelijke ontwerpeenheden die een of meerdere klimaatadaptieve maatregelen in zich dragen, maar waarbij specifiek gezocht wordt naar meerwaarde op ruimtelijk, stedenbouwkundig en maatschappelijk vlak. Adaptatie aan klimaatverandering spoort er harmonisch samen met deze bredere maatschappelijke meerwaarde. De bouwstenen vormen kwalitatieve richtlijnen voor een klimaatbestendige én vitale stedelijke omgeving. Het zijn structurele ingrepen.

De bouwstenen zijn toepasbaar in verschillende contexten. Het complexe samenspel tussen de bestaande ruimtelijke structuur, de klimaatopgave en de stedelijke opgave in Vlaanderen maken dat het toepassen van deze bouwstenen steeds maatwerk vraagt.

De hierna opgesomde lijst van bouwstenen is niet limitatief. Vanuit ontwerpend onderzoek kunnen ook nog andere bouwstenen ontwikkeld worden.

Hoe passen deze bouwstenen in uw klimaatstrategie?

Vind hier inspiratie om uw stad of gemeente klimaatbestendig in te richten.