Ontharden: impact op wateroverlast

Impact op wateroverlast

Bij minder verharding en/of meer permeabele verharding kan hemelwater in de bodem infiltreren waar het kan gebufferd worden. Hierdoor neemt de stedelijke run-off af waardoor extreme buien minder wateroverlast veroorzaken. Infiltratie als alternatief voor buffering bij piekneerslag is alleen effectief bij een zeer permeabele ondergrond en een voldoende diepe watertafel. In de meeste gevallen is een combinatie van buffering en infiltratie nodig, omdat de aanvoer van piekdebieten hoger is dan wat door infiltratie kan verwerkt worden. Minder hevige buien kunnen bij een voldoende permeabele ondergrond en een voldoende bergingscapaciteit in de bodem wel effectief gebufferd worden door infiltratie. Bij zeer hevige buien zal minder infiltreren en meer afstromen; die afstroming kan dan eventueel gebufferd worden en van daaruit ook deels infiltreren.

 

Wateroverlast

Bijkomende informatie uit de literatuur:

  • Voor terugkeerperiodes van meer dan 10 jaar wordt verwacht dat de piekintensiteit van de neerslag in Vlaanderen onder het hoogklimaatscenario in de periode 2071-2100 toeneemt met 50 à 54% (Willems, 2009)
  • Hamdi, R. T. (2011). Effects of urbanization and climate change on surface runoff of the Brussels Capital Region: a case study using an urban soil-vegetation-atmosphere-transfer model. Brussels, Belgium: Royal Meteorological Institute.
  • Poelmans, L. R. (2011). The relative impact of climate change and urban expansion on peak flows: a case study in central Belgium. Johan Wiley & Sons, Ltd.

Zoek concrete maatregelen met impact op wateroverlast