Ruimte voor water: impact op wateroverlast

Impact op wateroverlast

Waterpartijen zijn te combineren met buffering en/of infiltratie van neerslag en kunnen daardoor wateroverlast helpen beheersen. Voorwaarde voor een succesvolle buffering is dat de bekkens zo veel mogelijk bijkomende buffercapaciteit hebben op het moment dat extra water moet gebufferd worden. Bij voorkeur zijn ze droog op dat moment. Dit brengt de vraag met zich mee wat de functie is van deze buffers tijdens droge periodes. De “waterpleinen” in onder meer Rotterdam zijn in die optiek en in een stedelijke context een interessante optie. In normale omstandigheden kunnen ze gebruikt worden als sport- en speelveld: slechts bij extreme neerslag lopen ze onder. Een goed ontwerp en beheer houdt in dat de buffers op het juiste moment vollopen om overschot aan neerslag te bergen (bv. via overstortinstallaties in de regenwaterafvoer) en op het juiste moment ook weer geledigd worden.

In een landelijke context is een invulling van bufferbekkens als natuurgebied of zelfs landbouwgebied mogelijk. In steden kunnen onder bepaalde omstandigheden parken en andere groene ruimtes ook ingezet worden. Bufferbekkens kunnen gecombineerd worden met infiltratie als de omstandigheden (permeabele ondergrond, diepe grondwatertafel) en de waterkwaliteit dat mogelijk maken. Het vergroot de de facto buffercapaciteit van de bekkens en draagt bij tot het op peil houden van de grondwatervoorraden.
 

Ruimte-voor-water-Wateroverlast

Bijkomende informatie uit de literatuur:

  • De maximale toename in uurlijke piekafvoeren kan voor onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen oplopen tot 35%. Voor rioleringen werd gevonden dat een piekafvoer die zich onder het huidige klimaat maar eens om de anderhalve maand voordoet tegen 2100 maandelijks zou voorkomen onder het hoogklimaatscenario. (CCI-HYDR - Belspo, 2010)

Zoek concrete maatregelen met impact op wateroverlast