Warmteopname beheersen: impact op hittestress overdag

Impact op hittestress overdag

Harde, donkere materialen (verharding, bouwmaterialen...) hebben een lager reflecterend vermogen waardoor ze warmte accumuleren gedurende de dag. Door de materialen af te schermen (door middel van bijvoorbeeld een groendak of groengevel) en/of te vervangen door reflecterende materialen of door materiaal met een lagere warmtecapaciteit, wordt minder warmte opgeslagen in de stad.

Bij maatregelen die erop gericht zijn de thermische en reflectie-eigenschappen van harde materialen te wijzigen moet wel rekening gehouden worden met het feit dat uitstraling in de dichtbebouwde stad niet volledig rechtstreeks naar de atmosfeer gebeurt, maar deels gecapteerd wordt door andere oppervlakken (gevels, gebouwen). De reflectie en uitstraling van met name oppervlakken op straatniveau kunnen zo minder effectief zijn dan verwacht.

 

Warmteopname-beheersen-Hittestress-overdag

Bijkomende informatie uit de literatuur:

  • Het aandeel dakoppervlakte t.o.v. de stedelijke densiteit bepaalt de mate waarin het hitte-eilandeffect kan worden beïnvloed door lichtere dakdichtingsmaterialen te gebruiken (Van Hove et al. 2011)
  • Een kleine verandering in het reflecterend vermogen of de emissiegraad van het oppervlak heeft een grote invloed op de oppervlaktemperatuur. Een verhoging van het buurtgemiddelde reflecterend vermogen of de emissiegraad met 1% door gebruik van andere oppervlakmaterialen heeft een verlagend effect op de oppervlaktemperatuur overdag van resp. 0,8 en 1,7 °C (Klok et al. 2010, gelijkaardige resultaten door Sailor (1995) voor Los Angeles en Synnefa (2008) voor Athene)
  • Door het vergroten van het reflecterend vermogen van de stad van 25 naar 40% kan een luchttemperatuurdaling van 1-4 °C worden bereikt. Een verhoging van het reflecterend vermogen van een gebouw van 30% naar 70% kan de jaarlijkse vraag naar koeling met 19% verminderen (Taha, Akbari et al. 1988)
  • Gevelgroen leidt tot een daling van gemiddeld 0,2-1,2 ˚C van de temperatuur op leefniveau (Kikegawa, Genchi et al. 2006, gelijkaardige resultaten door Wong, Kwang Tan et al. (2010) voor Singapore)
  • Groene daken met een dunne substraatlaag (bijvoorbeeld sedumdaken, extensieve groendaken) hebben geen effect of werken slechter dan lichtgekleurde dakoppervlakken voor de verkoeling van de omgeving (Nyuk Hien et al. 2007)
  • Lichtgekleurde oppervlakken hebben een veel grotere oppervlakte nodig dan groendaken om een gelijkaardige koeling te realiseren (Rozenzweig 2006)
  • Ook bij groene gevels is de effectiviteit in grote mate afhankelijk van de beschikbaarheid van water. Dat geldt ook voor groendaken (Schmidt 2009)

Zoek naar concrete maatregelen met impact op hittestress overdag